Dodawanie asortymentu

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Regnator > Obsługa > Magazyny > Asortyment >

Dodawanie asortymentu

Kliknąć na zakładkę Magazyny z listy po lewej stronie wybrać Asortyment a następnie Dodaj. Pojawi się następujące okno:

clip0126

 

W polu Magazyn : wybieramy magazyn

W polu Symbol Asortymentu: wpisany symbol pojawi się w kolumnie Asortyment np: Pręt 5.

W polu Magazyn: z listy rozwijanej wybrać odpowiedni magazyn.

W polu Podgrupa Asortymentowa: kliknąć przycisk Wyszukaj pojawi się okno, w którym kliknąć na odpowiednią grupę asortymentu i potwierdzić klawiszem OK. - Zarządzanie podgrupami

W polu Nazwa Asortymentu: podać nazwę asortymentu np: Pręty stal. St3SY-b-500

W polu Nazwa angielska: dodatkowo można podać nazwę angielską.

W polach Jednostka Miary: z listy rozwijanej wybrać jednostkę miary, w której podawany jest dany asortyment np: Mg i szt.

W polu Symbol PKWiU: dodatkowo można podać symbol PKWiU asortymentu np: 27.34.11-30.21

W polu Stawka VAT: z listy rozwijanej wybrać odpowiednią stawkę VAT.

W polach Cena Zakupu, Cena Ewidencyjna, Cena Sprzedaży Hurtowa, Cena Sprzedaży Detaliczna, Cena Sprzedaży Specjalna wpisać odpowiednie wartości.

Wpisane zmiany potwierdzić przyciskiem OK, pojawi się następujące okno.

[Rozmiar: 8963 bajtów]

Kliknąć przycisk Tak aby do asortymentu zostały dodane atrybuty zdefiniowane w - Grupy atrybutów asortymentu.